കഥ

അവൾ പറഞ്ഞതു മാത്രമല്ല കഥ

അവൾ പറയാത്തതുമല്ല

വാക്കുക്കൾക്കിടയിൽ

നെടുവീർപ്പിടുന്ന ചിന്തകൾ

അഥവാ

സ്വപ്‌നങ്ങൾ നെയ്യുന്ന

ജീവിതത്തിന്റെ നീണ്ട യാത്രയാണോ അത്

പറയാൻ അവൾ നിന്നില്ല

ചോദിയ്ക്കാൻ ഞാനും

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s